Huai’an, Jiangsu, China

Building on Water / Alvaro Siza   Carlos Castanheira

Building on Water / Alvaro Siza   Carlos Castanheira

Building on Water / Alvaro Siza   Carlos Castanheira

Building on Water / Alvaro Siza   Carlos Castanheira

Building on Water / Alvaro Siza   Carlos Castanheira