House 36 | Matthias Bauer Associates

House 36 | Matthias Bauer Associates

House 36 | Matthias Bauer Associates

House 36 | Matthias Bauer Associates

House 36 | Matthias Bauer Associates

House 36 | Matthias Bauer Associates