Kata Farm in Varnhem / AIX Arkitekter AB

Kata Farm in Varnhem / AIX Arkitekter AB

Kata Farm in Varnhem / AIX Arkitekter AB

Kata Farm in Varnhem / AIX Arkitekter AB

Kata Farm in Varnhem / AIX Arkitekter AB

Kata Farm in Varnhem / AIX Arkitekter AB

Kata Farm in Varnhem / AIX Arkitekter AB

Kata Farm in Varnhem / AIX Arkitekter AB

Kata Farm in Varnhem / AIX Arkitekter AB

Kata Farm in Varnhem / AIX Arkitekter AB