Автор: Kacper Mroczek, Nikita Tsybulchak, Adam Czyż, Tomasz Michalski, Yurii Zabuzhko, Bartosz Stolarek, Artem Voronovich, Evgenii Kravchenko
Софт: 3ds Max, Corona Renderer

#gallery@archvis_info

Sluisbuurt Kavel 4A | Amsterdam

Sluisbuurt Kavel 4A | Amsterdam

Sluisbuurt Kavel 4A | Amsterdam

Sluisbuurt Kavel 4A | Amsterdam

Sluisbuurt Kavel 4A | Amsterdam

Sluisbuurt Kavel 4A | Amsterdam

Sluisbuurt Kavel 4A | Amsterdam