Chaoyang District, Beijing, China

Runze Shujun Villa by GU Hao Design

Runze Shujun Villa by GU Hao Design

Runze Shujun Villa by GU Hao Design

Runze Shujun Villa by GU Hao Design

Runze Shujun Villa by GU Hao Design

Runze Shujun Villa by GU Hao Design

Runze Shujun Villa by GU Hao Design

Runze Shujun Villa by GU Hao Design

Runze Shujun Villa by GU Hao Design

Runze Shujun Villa by GU Hao Design