Taekwang Country Club Café / Mecanoo

Taekwang Country Club Café / Mecanoo

Taekwang Country Club Café / Mecanoo

Taekwang Country Club Café / Mecanoo

Taekwang Country Club Café / Mecanoo

Taekwang Country Club Café / Mecanoo

Taekwang Country Club Café / Mecanoo

Taekwang Country Club Café / Mecanoo

Taekwang Country Club Café / Mecanoo

Taekwang Country Club Café / Mecanoo