Wu Qingshan

The Micro Hutong by ZAO / Standardarchitecture.

The Micro Hutong by ZAO / Standardarchitecture.

The Micro Hutong by ZAO / Standardarchitecture.

The Micro Hutong by ZAO / Standardarchitecture.

The Micro Hutong by ZAO / Standardarchitecture.

The Micro Hutong by ZAO / Standardarchitecture.

The Micro Hutong by ZAO / Standardarchitecture.

The Micro Hutong by ZAO / Standardarchitecture.

The Micro Hutong by ZAO / Standardarchitecture.

The Micro Hutong by ZAO / Standardarchitecture.