Смотреть: https://stroi.mos.ru/infographics/stroitiel-stvo-sportivnykh-obiektov-v-moskvie