Metal skin wraps the exterior of Niigata residence by Takeru Shoji Architects

Metal skin wraps the exterior of Niigata residence by Takeru Shoji Architects

Metal skin wraps the exterior of Niigata residence by Takeru Shoji Architects

Metal skin wraps the exterior of Niigata residence by Takeru Shoji Architects

Metal skin wraps the exterior of Niigata residence by Takeru Shoji Architects

Metal skin wraps the exterior of Niigata residence by Takeru Shoji Architects

Metal skin wraps the exterior of Niigata residence by Takeru Shoji Architects

Metal skin wraps the exterior of Niigata residence by Takeru Shoji Architects

Metal skin wraps the exterior of Niigata residence by Takeru Shoji Architects

Metal skin wraps the exterior of Niigata residence by Takeru Shoji Architects