Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo

Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo

Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo

Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo

Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo

Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo

Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo

Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo

Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo

Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo

Thomas Heatherwick reveals Zeitz MOCAA art galleries carved out of Cape Town grain silo